×
borderup

Forløb

If you can't describe what you are doing as a process, you don't know what you're doing.” - W. Edwards Deming

Introduktion

Den mundtlige prøve eller eksamen tager udgangspunkt i emner som er læst og studeret på klassen, som tilsammen dækker de faglige mål samt kernestoffet, og desuden er udvalgt i samspil mellem elever og lærer. Selve prøven består af nogle forskellige faser, processer eller trin, som de kaldes her på siden. Disse trin har til formål at skabe overblik over selve eksamensforløbet.


Trin 1: Lodtrækning
draw

Eksaminanden tildeles ved hjælp af lodtrækning ukendt og ubehandlet tekstmateriale. Eksaminator og censor er som udgangspunkt begge til stede ved lodtrækningen, men skolens ledelse eller en anden repræsentant kan evt. erstatte censor i særtilfælde.


Trin 2: Eksamensspørgsmålet
draw

Eksamensspørgsmålet, også kaldet det ukendte prøvemateriale, indeholder en tekst som relaterer sig tematisk til et af de studerede emner samt et eksamensspørgsmål, som udpeger et par fokuspunkter for analysen. Eksamensteksten er på A-niveau mellem 3-4 normalsider (2400 tegn), mens de på B-niveau er mellem 2-3 normalsider. Klik her for at se flere eksempler på eksamenstekster og opgaveformuleringer.


Trin 3: Forberedelsen
draw

Forberedelsen til engelsk eksamen er 1 time. Her placeres eleven i et lokale hvor teksten analyseres og en mundtlig præsentation udformes. Hør et eksempel på en mundtlig præsentation her.


Trin 4: Eksaminationen
draw

Eksaminationen tager udgangspunkt i elevens præsentation på cirka 8 minutter og udspiller sig efterfølgende som en samtale mellem eksaminand, elev og evt. censor. Under eksaminationen må eleven gerne støtte sig til sine notater. Eksamination varer typisk et sted mellem 20-25 minutter.


Trin 5: Bedømmelsen
draw

Efter eksaminationen forlader eksaminanden lokalet, mens eksaminator og censor voterer. Afslutningsvist præsenteres karakteren for eksaminanden.