×
writing

Written assignments | A-Niveau | Formalia & andet | Rød tråd

Rød tråd

"I like to strengthen the transition between one sentence and another. I like to rephrase a drab sentence to give it a more pleasing rhythm or a more graceful musical line. With every small refinement I feel that I'm coming nearer to where I would like to arrive, and when I finally get there I know it was the rewriting, not the writing, that won the game.” - William Zinsser

Introduktion

Det giver altid den mest behagelige læseoplevelse, hvis der er rød tråd i en opgave. Altså en form for sammenhæng og logik, som hjælper læseren med at finde vej gennem opgaven. Man kan se det lidt som at tage læseren i hånden, og guide denne gennem opgaven. Det findes der selvfølgelig flere forskellige måder at gøre på, og hvor nogle af dem er simple og tydelige, findes der også teknikker som er lidt sværere at konkretisere.


Kohæsion og kohærens

Kohæsion og kohærens er to begreber, som er relevante at overveje når man skriver en sammenhængende tekst. Kohæsion handler om sammenhæng i sproget, altså eksempelvis, at man ikke springer i tid og at ordvalget afspejler semantisk sammenhæng.

Kohærens derimod, refererer ikke til den sproglige sammenhæng, men til de bagvedliggende tankers sammenhæng og overvejelser. Er der en logisk progression i opgaven, som læseren kan tyde? Det kan virke meget naturligt at springe fra et emne til et andet, men er det også tydeligt for læseren hvor koblingen ligger? I forhold til den logiske progression kan det være vigtigt at overveje rækkefølgen på de fokuspunkter der analyseres. Det giver eksempelvis sjældent mening at runde en analyse af med at fokusere the setting, da det typisk vil være noget af det første man præsenterer i en analyse. Andre fokuspunkter fungerer til gengæld godt afslutningsvist, eksempelvis main theme, da det giver en oplagt mulighed for at anskue teksten i en større sammenhæng.


Flydende overgange

Flydende overgange mellem afsnit kan skabes på flere forskellige måder, men en oplagt mulighed er at lade den sidste linje i et afsnit hænge tematisk sammen med den første i det næste afsnit. Typisk laver man samtidig en form for afgrænsning, hvor man sporer sig ind på det næste afsnit.[...] In 2013 the writer Gish Jen published her short story on two second generation Chinese-American brothers, their Chinese parents and the conflicts that occur between these.

The conflicts between the family members, create different variations of contrasts. The family seems to be somewhat dysfunctional. Since there are not only two different generations, but also two different cultures at play, the individuals seem to not always understand one another.

Skriftlig eksamen, maj 2018.


Linkers og forbindeord

Linkers, også kaldet forbindeord, er små sproglige vendinger og ord, som med forskellige formål bidrager til at binde sætninger og argumenter sammen. Det er ord og vendinger som eksempelvis furthermore , additionally , aforementioned , however og to sum up . Ordene og vendingerne optræder som regel i starten af en sætning, ofte som et introducerende adverbialled, og de skal derfor altid efterfølges af et komma.Furthermore, she points out that it created the foundation to her decision of being a boxing correspondent. As previously mentioned, Hughes is using pathos when she mentions her own son and calls him by his nickname: “Yet it was Osh who used it […]”. However, by using pathos, Hughes also shortens the distance between her as the sender and receivers, which makes her appear more trustworthy and genuine. Additionally, the distance is shortened, when she describes her inner conflict regarding her son and boxing.

Terminsprøve, marts 2018.


Buzzwords

Et lignende begreb er de såkaldte buzzwords . Buzzwords bruges ikke nødvendigvis med henblik på at binde sætninger og argumenter sammen, men mere som et slags pejlemærke for læseren. Udover fokuspunkterne, som typisk vil blive opfattet som buzzwords af en læser, er det ofte en god idé at bruge ord som ligger sig til opgaveskrivningens tekniske del. Her menes f.eks. ord som introduce, analyse, summarise og lignende ord, som gør det let og overskueligt for en læser at finde rundt i opgavens forskellige elementer.


Indledning og konklusion

En anden overvejelse man bør gøre sig når man forsøger at skabe rød tråd i sin opgave er sammenhængen mellem opgavens indledning og konklusion. Her er det vigtigt at man udformer den analyse og besvarelse, som man præsenterer for læseren i sin indledning, og at der i konklusionen samles op på denne analyse. Et trick kan være at læse de to dele i forlængelse af hinanden for at sikre sammenhængen.


Overvejelser

1. Er der kohæsion og kohærens i opgaven?
2. Er du opmærksom på sammenhæng mellem forskellige afsnit?
3. Laver du flydende overgange?
4. Bruger du linkers/forbindeord til at binde dine argumenter og afsnit sammen?
5. Hænger indledning sammen med konklusionen?
6. Er dine afsnit gennemarbejdede? Typisk kan kortere afsnit placeres sammen med andre afsnit. Mange korte afsnit forvirrer læseren og får opgaven til at fremstå rodet.


➔  Se opgaveeksemplerne Are we nearly there? og Why we need to slow down our lives for flere eksempler på hvordan man kan skabe rød tråd i en opgave.