×
borderup

Engelskfaglige metoder | Sproglig analyse | Diskursanalyse

Diskursanalyse

“There is nothing in discourse that is not to be found in a sentence.” - Roland Barthes

Introduktion

Som Roland Barthes hævder i citatet ovenfor, så er essensen af en hver diskurs fundet i selve sprogbruget. Diskursanalyse går derfor helt tæt på sprogbruget og undersøger sammenhængende kæder af udsagn, med henblik på at afdække hvordan teksten italesætter et bestemt emne, koncept eller fænomen og i sidste ende, hvilken holdning teksten udtrykker til dette. Diskursanalyse kan altså bidrage til at afsløre en ellers skjult eller subtil holdning i teksten.


Oprindelse

Diskursanalaysen er på den ene side en forholdsvis ny metode, mens der på den anden side kan trækkes tråde helt tilbage til antikkens Grækenland, Aristoteles og retorikkens rødder. Der kan ikke kobles en konkret forfatter på konceptualiseringen af den mere moderne diskursanalyse, men metodens oprindelsen tilskrives til dels de russiske formalister i 1920erne og senere de franske strukturalister i 1960erne, som eksempelvis Barthes.


Konnotation og denotation

Konnotation og denotation dækker over to forskellige, men meget tæt beslægtede begreber, som har stor relevans i forhold til diskursanalyse. Konnotationer er egentlig en betegnelse for ords bibetydninger, men det handler især om de associationer og tanker man forbinder med et bestemt ord. Denotation dækker over kernebetydningen og derved ordets egentlige betydning.

Eksempel: Heart.

Ordet hjerte rummer mange forskellige konnotationer. Eksempelvis varme, kærlighed, hengivenhed, passion og så videre. Kernebetydningen, altså denotationen, derimod, er et livsgivende organ.


Nodalpunkt og ækvivalenskæde

Begrebet nodalpunkt dækker over et meget centralt begreb, koncept, fænomen eller problem i tekstens indhold. Nodalpunktet er som regel ikke et 100% entydigt begreb. Der er altså plads til fortolkning og forskellige opfattelser, hvilket gør punktet særligt interessant at analysere. Ækvivalenskæde minder på mange måder om opstillingen af et semantisk skema, men hvor et semantisk skema ofte kan indeholde metaforer, er overskriften og omdrejningspunktet i en ækvivalenskæde nodalpunktet.


Ækvivalenskæde

It seems pretty weird to blame our genes for the recent surge in obesity, though, because these "fat genes" didn't appear out of nowhere. [...]. Why are we only getting fat and unhealthy in the past few decades? Dr Giles says our environment has changed in this time. There's more fast food restaurants, for example. So, perhaps the interaction between this brave new world and our ancient genes are working against us to. But still, Dr Giles says our genes don't seal our fat fate. "You can win with a bad hand of cards." If you're dealt a hand full of obesity cards, what can you do about it? Something we all hear is that exercise can battle our bulge. But some scientists are questioning this idea. A group of researchers recently wrote "let us bust the myth of physical inactivity and obesity".

Kilde: NZ Herald


Selvom teksten ikke nødvendigvis har til formål at portrættere nodalpunktet obesity på en negativ måde skabes der alligevel en negativ diskurs omkring fænomenet. Dette sker gennem en ækvivalenskæde indeholdende ord som fat, fat genes, unhealthy, bulge, bad hand, physical inactivity og så videre.


Anvendelse af metoden

Som der også pointeres ved mange af de andre analysemetoder, fungerer metoden i praksis ved en grundig nærlæsning af teksten. Formålet med denne nærlæsning er, at scanne teksten for ord der udtrykker holdning, altså ord der bryder med tekstens objektivitet og derved giver udtryk for tekstens holdning. Endvidere vil inddragelse af begreber som connotation, denotation, nodal point, chain of equivalence, semantic schemes, vocabulary, antagonismer være relevante at inddrage i en diskursanalyse.


Eksempel

Earlier on Sunday, Sheikh Ahmed Abdul Wahid, a Sunni cleric, and Muhammed Hussein Miraib, both members of the Lebanon-based March 14 political alliance were shot in their car as they sped through an army checkpoint without stopping. Residents of the northern region of Akkar blocked off roads and burned tyres to protest against the deaths. The main coastal highway and roads in the capital Beirut were also blocked by enraged residents, a security source said. Khaled Dater, a member of parliament from the Future Movement party, part of the March 14 alliance, said the two men had been assassinated.

Kilde: Reuters


Ovenstående nyhedsartikel fremstår umiddelbart meget objektiv, men ved en diskursanalyse bliver det altså tydeligt at teksten har en holdning til begivenhederne, omend forholdsvist subtilt udtrykt.Kilder: Discourses.org og Gymdansk.dk