×
homer

Grammar slides | Fejltyper | Simpel tid & udvidet tid | Forklaring

Forklaring

Introduktion

Langt de fleste engelske verber kan i præsens dannes af to forskellige tider. Simpel tid og udvidet tid. Førstnævnte, kan genkendes på at det er verbet i sin korteste form, dog eventuelt med et tilsat -s for at sikre kongruens mellem subjekt og verballed. Udvidet tid er, som navnet også lægger op til, længere og dannes ved hjælp af præsens participium (-ing endelsen).


tid
Simpel tid: I love to roll around in shit.
Udvidet tid: I am rolling around in shit.

Der er en tydelig indholdsmæssig forskel på de to sætninger. Forskellen består i hvorvidt det generelle eller processen er omdrejningspunkt for handlingen. I langt de fleste tilfælde på engelsk bruger man simpel tid, men skal man forklare hvorfor man bruger netop simpel tid er der tre grundlæggende regler.

Simpel tid

1) Ved evigtgyldige handlinger
Hvis vi kigger på det øverste eksempel, så er det et faktum at grise elsker at rulle rundt i møg. Et andet eksempel kunne f.eks. være: The sun sets in the West. Der er altså tale om evigtgyldige handlinger, eller i hvert fald handlinger som på det givne tidspunkt virker evigtgyldige.

2) Nøgternt og konstaterende
Som sagt er der ved brug af simpel tid sjældent fokus på processen og forløbet i aktiviteten, men snarere evnen til at udføre aktiviteten. Et eksempel på dette kan være konstateringen; She sings really well. Hun synger altså ikke lige nu, men hun har evnerne til det. Her er det også værd at bemærke at der er fokus på hele sætningen (hvordan synger hun?) og altså ikke kun verbet.

3) Opremsninger
Går man i gang med at opremse sine yndlingsaktiviter vil dette typisk også foregå ved brug af simpel tid: I like to sing, play football and bake cookies.

Hvor simpel tid overvejende bruges til at beskrive det generelle, bruges udvidet tid når processen eller forløbet er centrum for sætningens handling. Udvidet tid bruges derfor ofte når man med sproget skal bringe handlingen til live og skabe mere dynamik i sproget. Her er ligeledes tre grundlæggende regler for brugen af udvidet tid.


Udvidet tid

1) Igangværende handlinger
Tager vi igen udgangspunkt i det øverste eksempler: (I am rolling around in shit) så er det tydeligt at handlingen udspiller sig i nuet. Som sætningen ytres er grisen praktisk talt i gang med at rulle rundt i møget.

2) Beskrivelser/Afsluttede handlinger
"I was drinking a lot back then." Sådan kunne et eksempel lyde på en handling, som til trods for at den nu er afsluttet, stadig har udspillet sig over en vis tidsperiode. Det er ligeledes en beskrivelse, som beskriver en periode i subjektets liv.

3) Parallelle forløb
Skal man beskrive to forskellige handlingsforløb, som udspiller sig på samme tid vil man også typisk bruge den udvidet tid. She was singing to the baby, while he was cooking dinner.

Afbrudte forløb

Forskellene på simpel tid og udvidet tid skildres meget tydeligt i afbrudte forløb. Med afbrudte forløb menes sætninger hvor en handling forstyrres eller helt afbrydes på baggrund af en ny handling.

Eksempel: While they were boarding the plane, the bomb exploded.

Bemærk den udvidet tid i verbet boarding, og brugen af simpel tid i exploded.


Undtagelser

Som med mange andre regler i den engelske grammatik, er der også nogle få undtagelser i forhold til simpel tid og udvidet tid. Det drejer sig primært om de tre verber to lie, to sit og to stand, hvor simpel tid udtrykker handlingen og udvidet tid beskriver tilstanden.

Simpel tid: He lay down to rest. (handlingen)
Udvidet tid: He was lying down already. (tilstanden)